ΓΟΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΓΟΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΓΟΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Διακριτικός Τίτλος: ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΚΕ

Διεύθυνση: Βενιζέλου 28, 41222 Λάρισα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 145383940000

ΑΦΜ: 800940597

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση και Καταστατικό Σύστασης